Sign up to receive updates by email

Sunday, 19 October 2014

Y Gwaith Coed/The Wood Work

Y Ffenest/The Window


Dwi'n sylweddoli mod i'n eratic braidd efo'r blog, ac yn ymddiheuro am hyn. Mae'n ddyddiau prysur ofnadwy am sawl rheswm arnom: fi yn gweithio llawn amser fel dirprwy yn yr ysgol a genedigaeth wyres fach yn ddau wrthdyniad mawr - yr ail yn creu mwynhad arbennig! Dylan druan sydd yn cymryd y straen i gyd o lafurio a rheoli'r gwaith yn yr adeilad. Ac yn neud joban dda iawn mae rhaid dweud! (Dwi'n gorfod bod yn ofalus, mae’n darllen hwn).  Yn ogystal â dal i redeg y busnes gwin, mae o wedi paentio'r lloriau uchaf i gyd, ac yn aros i ddechrau ar y gwaelod. Erbyn hyn, mae trydan trwy'r adeilad a'r sustem wresogi yn ei le yn barod.

I realise that the posts are very erratic - sorry about that. These are very busy days for many reasons, not least becoming grandparents for the first time! I'm also working full time at school. Dylan has been working ridiculous hours to push the project ahead and manage the work and he's doing a splendid job (I have to be very careful here, he reads this). He's been busy painting the upper floors which are nearly finished.  The electrical work is nearly complete and the heating system is in place.

Credaf fod werth dangos ychydig o'r gwaith coed newydd i chi. Rydym wedi gweld sawl enghraifft o'r hen goed yma, a phiti garw bod gymaint ohono’n gorfod diflannu'n eto am y 100 mlynedd nesaf neu fwy mae'n debyg. Dwi'n meddwl am ryw gwpl ifanc (ddim fel ni!) yn prynu'r lle yn 2104 ac yn tynnu’r lle'n racs a bydd yr hen bren yn cael dweud helo wrth olau dydd eto am gyfnod. Beth bynnag, roedd angen ceisio rhoi ffenest newydd gyda'r un patrwm a'r hen un (edrychwch ar y blog cyntaf). Felly, dyma alw ar Alan Trow a'i fab Adam. Gwelwch y gwaith syfrdanol, does angen dweud dim mwy.

I thought you might like to see the new wood work we commissioned. We have seen the examples of lovely old wood exposed and sadly, these will be covered up soon for the next 100 or so years.  Maybe some young couple (unlike us!) will come along to take it apart again in 2114 and the old beams and planks will see the light of day again briefly. However, we needed to reconstruct the beautiful window and carving that was there. Call in Alan Trow and his son Adam. Look at this stunning work, it speaks for itself so I'll shut up.

Y Darn Pwysig - Y Bar/The Important Bit - The Bar

Roedd o'n teimlo'n gam pwysig iawn i weld y sgerbwd o'r bar yn ei le - Alan Trow eto. Mae Dylan di cael llond bol, pob tro rwy'n cerdded i mewn dwi'n dweud 'Sauvignon mawr plîs!' Dwi'n enwog yn y teulu am wasgu pob diferyn allan o jôc. Methu aros i weld y top, pwy all ddyfalu o beth mae wedi'i wneud?

It felt like a really significant step when the skeleton for the bar was put in - Alan Trow again. Dylan now just gives me that resigned look when I walk in and order a large Sauvignon every time, nothing like labouring a joke until it's a husk. Can't wait to see the top.  Who can guess what we're going to use?


Gwelwch yr hen lawr leino uchod, o dan hwn roedd pren da, felly yn arbed arian trwy beidio gorfod gosod llawr pren newydd i mewn. Hwre!

You can just about see the old 'pretend wood' linoleum in the picture above. Well, it was covering a perfectly good wooden floor, so for once, we are saving money by not having to put a new floor down. Won't be long before customers are sitting there hopefully!

A golwg ar y gorffennol cyn darfod - hen lun o'r adeilad o ddechrau'r 20fed ganrif efallai - neu ychydig yn gynt?

Before I go, a quick blast from the past - an old picture from either the very early 20th century or possibly a bit earlier.
Cofiwch, gallwch ddilyn y blog trwy glicio ar y gofod anodd iawn i'w weld, sydd o dan y logo, a gyda lle i'ch cyfeiriad e-bost - dewch o na! Da chi'n gwybod bydd dim llif o e-byst yn eich blychau e-bost ar y ret dwi'n sgwennu! Hefyd, gallwch hoffi ein tudalen Facebook neu ein dilyn ar Twitter i gael newyddion o ddigwyddiadau blasu ayyb. Hwyl am y tro.

Remember to follow the blog by clicking on the 'very difficult to see' space marked 'e-mail address' just under the logo - let's face it, I'm not going to be clogging up your inbox with the frequency of my posts. Also, if you're a fan of Facebook o'r Twitter you can like/follow us for news of tastings etc - click on the links below. Bye for now.

https://www.facebook.com/pages/Dylanwad-Da/266401160062050

https://twitter.com/DylanwadWine1 comment:

  1. Siwr bydd on edrych yn wych!!! Oes dyddiad agor??

    ReplyDelete