Sign up to receive updates by email

Sunday, 20 October 2013

Llyfr Bwyd a Gwin/Food and Wine Book Dylanwad Da

Helo Eto! Back Again!

Wel mae hi di bod yn dawel yma yn tydi! Beth ar y ddaear maen nhw wedi bod yn gwneud clywaf chi'n dweud! Wel, dim llawer o symud ar yr adeilad ond llawer iawn o brosiectau eraill ac wrth gwrs, o'r Pasg tan ddiwedd Medi mae'r bwyty Dylanwad Da yn brysur iawn.

Un darn o newyddion yw ein bod wedi ysgrifennu llyfr! Llyfr Cymraeg am fwyd a gwin. Mae hanesion Dylan ynddo yn mynd i chwilio am winoedd yn Ewrop ac yn sôn am rhai o'r gwinllanoedd teuluol rydym wedi bod yn prynu gan dros y blynyddoedd. A hefyd, mae 'na ryseitiau o Ddylanwad Da. Dechreusom ysgrifennu ym mis Mawrth ac roedd angen gorffen erbyn Gorffennaf yn cynnwys tynnu lluniau. Ar ôl y profiad yma, tyfodd fy mharch at bobl sy'n ysgrifennu llyfrau yn eithriadol. Stress neu be!! Cofiaf ffrind yn mynd i gerdded y GR20 yng Nghorsica flynyddoedd yn ôl ac yn dweud dan chwerthin ei fod yn llwybr enwog am dorri priodasau. Wel, mae cyd-weithio efo gwr anghofus i ysgrifennu llyfr yn dod yn agos iawn hefyd. Peidiwch â sôn dim bo fi'n dweud!

Gwelwch y llun o'r gwahoddiad i'r lansiad yn Nolgellau, tydi Branwen o Lolfa wedi gwneud joban ffantastig? Dwi wedi plesio'n fawr efo'r clawr hefyd. Pan ofynnodd Meinir oedd syniadau gennym i'r clawr, rhaid i mi ddweud, doeddwn heb roi eiliad o ystyriaeth i'r peth (na chant a mil o bethau eraill i ddweud y gwir) ond mae clawr mor bwysig! Wel, diolch i'r tîm yn y Lolfa, mae hwnna hefyd yn edrych yn grêt. Phew!

Cynhelir yr ail lansiad yng Nghaerdydd ar y 8fed o Dachwedd yn y Clwb Cameo, Pontcanna. Bydd cyfle i griw o ffrindiau a cyn-staff yn ogystal â theulu ddod i'r un yn y de ac mae dipyn o ffrindiau sy'n trydar ar 'Yr Awr Gymraeg' am ymuno hefyd. Mae Branwen o'r Lolfa yn brysur yn llenwi ein dyddiadur efo digwyddiadau yn wahanol drefydd i hybu'r llyfr, felly amser prysur iawn ond hwyl ar y gorwel. 

Am y tro, dwi'n addo byddaf yn ôl gyda newyddion am y Tŷ Blasu Gwin yn yr wythnosau nesaf!

How quiet we have been over the summer months, I'm sure you thought we'd given up, but no, we're back! Not a lot has been happening in the wine shop (we'll get to that in the next post) and as well as the busy summer season we have had other projects to occupy our time.

One of these projects was writing a Welsh language book about food and wine. It has stories of Dylan's travels to small wineries in Europe to buy wine and recipes from our Dylanwad Da restaurant. We started writing in March and needed it to be finished by July, photographs and all. My respect for writers has grown enormously I have to say. A friend who years ago was about to go to walk the famous GR20 trail in Corsica joked about it being a marriage breaker - co-operating to write a book came close at times! But we survived! I'm sure he realises how wrong he was looking back.

Anyway, it's all very exciting, the Dolgellau launch is on the 1st November in Dylanwad Da and the Cardiff launch in the Cameo Club, Pontcanna on the 8th November. Here's the invite to the Dolgellau launch, I thought the Lolfa publishers had made a very nice job of this. As they have the book cover, which I have to admit, we hadn't given a second thought as to what it should look like. Actually  there were a million things we hadn't thought about, but the book cover is a pretty important one - Lolfa team to the rescue again! So I have been busy delivering invitations today. Very difficult because we can only accommodate about 40 people for that evening in Dylanwad but we'll also be promoting it during Dolgellau Late Night Shopping on the 28th November.

For now, I promise to be back very soon with news from the Wine Tasting House!

Dolgellau Book Launch Invitation


Monday, 11 March 2013

Darganfod Rhyw Bethau Od! Peculiar Discoveries!

Hen bryd i gael post arall ar y blog gweld bod fy ffrind Jane wedi rhoi hwb bach i mi ac atgoffa mod yn araf braidd gyda'r nesaf! Diolch Jane, mae hwn i ti! Hefyd mae Dylan wedi mynd i Ffrainc i chwilio am win (mond newydd ddod yn ol o'r Eidal mae o! Da chi'n medru gweld pwy di'r Cinderella o'r bartneriaeth yma mae'n siwr!)

Erbyn hyn, rydym wedi chwalu popeth sy'n bosib i'w gael gwared ohonno ac yn aros i gynlluniau gyrraedd a cael eu trafod gyda'r Parc Cenedlaethol. Cawsom sgwrs fuddiol iawn rhyw bythefnos yn ol gyda dau aelod o'r Parc ac mae'n edrych yn debyg ein bod yn meddwl yr un ffordd am beth dyle fod yn digwydd i'r adeilad, sy'n newyddion da!

Mae'r lle yn ddiddorol dros ben gyda rhai darnau hen iawn yn y cefn ond mae na bethau wedi cuddio hefyd. Gwelwch y llun cyntaf, dyma ble roedd cegin fach i staff wneud te ac yn y blaen. Dechreuodd Dylan a minnau dynu'r cypyrddau ffwrdd a sylwais gyntaf ar y llawr bod llechen yno. 'Mae hwn fel stepen ddrws,' dwedais wrth Dylan yn meddwl dim ohonno.


About time for a new post as my dear and attentive friend Jane pointed out! Also, Dylan has gone (having only just arrived back from Italy I hasten to add, you can see who the Cinderella of this partnership is can't you?) on a French wine finding mission for a few days, so here we go. 

By now we have cleared the whole building and are simply waiting for the plans to be approved and to make changes necessary. A meeting with officials from the Snowdonia National Park was very productive and I think our aims are the same for the building, which is good news. It was great to see how excited they were about the the place, especially the old floor on the first floor and the reflection of different eras that can be seen.

It is still yielding a few surprises. The kitchen area for staff on the ground floor needed to go, so Dylan and I went about demolishing it (we're good at that!) only to see a slab of slate under the kitchen unit. I mentioned it looked like a doorstep, only to find it was a doorstep on further exposure! Complete with stained glass panels. It obviously used to lead outside, now it leads to a brick wall.


Dyma'r hen gegin staff/The old staff kitchen

Wedyn, ar ol tynu un neu ddau o ddarnau eraill, edrychwch beth oedd yna! Drws cyfa! Mae'n edrych yn debyg mae drws yn mynd syth allan i'r stryd oedd hwn. Mae'n hollol gyfa ond wal frics sydd yr ochr arall iddo!


A dyma oedd tu nol iddo! And this is what was behind it!


Un peth arall dawsom ar ei draws oedd yr arwydd yma. Tra roedd Dylan yn cael gwared o sbwriel o rhyw dwll arall, daeth o hyd i hwn wedi ei ddefnyddio i gau bwlch. Dwi wedi holi o gwmpas y dref, yn cynnwys y teulu Walker ond heb gael unrhyw wybodaeth am Mr Walker. Oes rhywun allan 'na efo syniadau neu gwybodaeth am hyn?

Another little puzzle was this brass plaque Dylan found blocking a hole in the floor. We've asked around Dolgellau and even enquired with the local Walker family but no joy. Does anyone think they know anything about Mr Walker? Please get in touch if you think you do.


Was Threshers once a Solicitor's office?

Gyda llaw, mae'n reit ddiddorol i wybod ym mha iaith mae pobl yn darllen ein blog? Hefyd, does dim llawer yn arwyddo i gael y blog wedi ei yrru yn syth i chi pan mae post newydd, oes rheswm am hyn? Gymaint o adborth a phosib yn help mawr, diolch.

By the way, it would be interesting to know which language you use to read our blog - maybe both! I also note that even though there are a few thousand page views, very few people actually sign up to receive posts automatically. Would you mind letting me know reasons for this if you have time? In fact, any feedback at all would be very useful. Thank you .

Thursday, 3 January 2013

Blwyddyn Newydd Dda! Happy New Year!

AMSER TAWEL O'R FLWYDDYN - A QUIET TIME OF YEAR

Wel, mae pethau wedi bod yn dawel braidd fel yr ydym yn aros i gael cynlluniau i roi ger y Parc Cenedlaethol ond mawr obeithiwn cawn weld datblygiad yn y misoedd cyntaf o'r flwyddyn newydd yma. Rydym hefyd wedi bod yn brysur yn Dylanwad efo partioedd nadolig a datblygu un ochr o'r busnes fel siop i ddechrau datblygu syniadau. Mae'n rhaid dweud, cawsom hwyl ar werthu anrhegion nadolig, roedd y siop yn brysur, sy'n addawol iawn i siop newydd gobeithio! 

Mae ambell un ohonnoch yn gofyn beth yw'r cynllun ac, yn FWY PWYSIG! Beth sy'n digwydd i Dylanwad Da? So, dyma'r plan!

Bydd busnes newydd o'r enw Gwin Dylanwad Wine yn agor yn yr hen Threshers. Siop, selar win a lle i eistedd a chael gwydrad gyda tamad ysgafn i fwyta (caws/jamon ayb). Y bwriad yw bod dim gwaith coginio trwm - dwi'n trio cadw'r hen Dyl mewn siap go dda gweld ei fod ddim yn 'en primeur' ddim rhagor ond mae dal potensial dda iddo wella gyda oedran gyda storej gofalus a handlo reit ddelicat. Bydd, os cawn ganiatad, ystafell flasu ffurfiol fyny grisiau a hefyd cwpl o ystafelloedd bach cyfforddus i grwpiau o ffrindiau ayb eistedd.

Targed i agor? Tachwedd 2013. A'r bwyty Dylanwad Da? Ei roi ar y farchnad i werthu fel ac y mae o yn y flwyddyn nesaf yma. Ia, a hithau'n 25 mlynedd arnom ym mis Awst! Ond dyna ni, mae angen gwneud lle i rhywun newydd a byse'n gret meddwl am berson ifanc lleol efallai. Nabod rhywun??

It's been pretty quiet whilst we await the plans to present to the Snowdonia National Park but we're hoping that we shall soon be able to see some developments in the first months of the year. We have also been busy with Christmas parties and with the side of the restaurant we have developed into a shop. I'm pleased to say that it's been very busy, which is very encouraging and hopefully a sign of things to come in the new premises.

One or two of you have been asking about what the timescale is and, more importantly, what are we planning to do with the restaurant! So, here we go!

A new business will be opened under the name Gwin Dylanwad Wine in the old Threshers building. Primarily a shop, wine cellar and a place to sit and enjoy quality wines and have a light bite to eat, the idea is to not have a heavy burden of cooking - I'm trying to keep Dylan in good shape as he's no longer 'en primeur', there's still good potential for developing some rough tannic edges to mellow fruitfulness with careful handling and storage.

Target to open? November 2013. And the restaurant Dylanwad Da? We shall put it on the market to sell as a going concern this year after 25 years of cooking this August! Time for a young and enthusiastic chef to take over. Know anyone?? 

YN OL I 'ROSIE'S'  -  BACK TO ROSIE'S

Rwan, da chi'n cofio'r enw Rosie's, y ddynes siop ddillad? Ar ol dipyn o holi, roedd Dylan wrth ei fodd i gael llun o Rosie ei hunan diolch i Margaret Roberts, merch John Roberts, perchennog Cigydd Roberts, Dolgellau sy'n dal yn nwylo'r un teulu heddiw.

Remember Rosie's? The woman that owned the clothes business? After some enquiries, Dylan was delighted to be given a photograph of her. This was thanks to Margaret Roberts, daughter of the late John Roberts who owned the butcher's shop in Dolgellau square.


Gallwch weld Rosie a'i gwr yn y llun a John Roberts ar y dde. Roedd yn mynd ar ei wyliau gyda nhw pan oedd yn hogyn ifanc. Credwn eu bod ar y ffordd i Iwerddon ac efallai maent yn sefyll o flaen siop yn Gretna Green. Diolch Margaret am y llun, roedd yn dod a atgofion o dy dad yn ol hefyd a dwi'n siwr bydd sawl un wrth eu boddau yn ei weld.

You can see Rosie and her husband in the photograph with John Roberts on the right. He used to go on holiday with them when he was a young boy. We think they may have been on their way to Ireland and this picture could be at Gretna Green in front of the old Blacksmith's shop. Thank you for kindly allowing us to have a copy of this photograph Margaret, it's lovely to see and I know lots of other readers will be delighted.